22. maaliskuuta 2013

Vertaisuudesta voimaa opettajuuden haasteisiin


Opettajuuden määrittelyissä ja opettajuuskulttuureissa korostetaan voimakkaasti yhteisöllisyyttä, tiimityötä ja vertaisuutta. Opettajuus nähdään pikemminkin yhteisöllisenä asiana, ei pelkästään yksittäisen opettajan itsenäisenä ponnistuksena. Opettajuuden haasteita, onnistumisia sekä opetuksen suunnittelua jaetaan ja koetaan yhdessä opettajien kesken - niin myös täällä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, kun kouluttajillemme annetaan mahdollisuus toimia uuden opetussuunnitelman myötä entistä enemmän yhdessä suunnitellen, jakaen kokemuksia ja osaamista.  Tiimiopettajuus on ennen kaikkea hieno mahdollisuus toimia ja ajatella kenties eri tavalla sekä oppia toisilta, mutta myös jokaiselle kouluttajalle tilaisuus oppia uusia ulottuvuuksia omasta itsestä tiimityöskentelijänä, kuuntelijana, osaamisen jakajana, mentorina ja vertaisena.


Meillä opettajankoulutuksessa yhtenä merkittävänä, opettajaopiskelijoiden yhteistoiminnallista oppimista tukevana opiskelumuotona on käytetty pienryhmätyöskentelyä. Sen avulla kukin opettajaopiskelija on voinut tuoda omaa osaamistaan ja näkökulmiaan muiden eri alojen opettajien kanssa käytävään yhteiseen keskusteluun ja vastavuoroisesti saada omaan opettajuuteensa uusia aineksia muiden ajatuksista. Vertaisuuden kokemus ja samaan tavoitteeseen pyrkiminen ryhmänä ovat olleet parhaimmillaan opettajaopiskelijoita inspiroivia ja opiskelumotivaatiota lisääviä tekijöitä erityisesti vähän aikaa opettajina toimineilla opiskelijoilla. 

Olemme tarjonneet kolmena vuonna peräkkäin reflektiivistä täydennyskoulutusta Osaava Verme -hankkeen tuella vertaisryhmämentorointi -käytäntöjen kehittämiseen oppilaitoksissa. Mentorointi-koulutuksen aikana uudet opettajat ovat voineet kokoontua kokeneemman mentori-opettajansa johdolla jakamaan tuntemuksiaan opettajuudesta ja omassa työssään kohtaamistaan asioista. Joissakin ryhmissä on päästy erittäin syvällisiin ja liikuttaviin kerrontoihin, jotka ovat toimineet eheyttävinä ja voimaannuttavina kokemuksina osallistujille. Aineksia opettajana kehittymiseen ovat saaneet niin kokeneet mentori-opettajat kuin uudemmat opettajatkin.

Opettajana kasvuhan ei perustu kokemusvuosiin, vaan jatkuu läpi elämän saaden uusia vivahteita ja muotoja. Kasvuun tarvitaan alakohtaisen osaamisen, työelämätuntemuksen ja monien muiden vaateiden lisäksi myös vertaisia opettajia, joiden kanssa jakaa opettajan työn haasteita ja onnistumisia, joita opettajat kohtaavat.

Opettajana on siis mahdollisuus ammentaa voimia vertaisuudesta, toisten opettajien kohtaamisesta.


Kukka-Maaria Korko, 
opettajankoulutuksen suunnittelija


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti