30. huhtikuuta 2015

Oppilaitosympäristössä kaivataan yhteisöllisyyttä

Valtioneuvoston julkaiseman tulevaisuusselonteon (2013) mukaan menestyksen ja hyvinvoinnin perustana on sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus. Sivistystä on jokaisen ihmisen arvostaminen ja hyväksyminen, avoin asenne ja halu oppia uutta. Näiden perusteiden tulisi olla hyvin näkyvillä myös ammatillisen erityisopettajan koulutuksessa. Jotta pystymme vastaamaan tuleviin tarpeisiin, tarvitaan koulutusjärjestelmän kriittistä arviointia ja jatkuvaa uudistamista. Vastuu itsestä ja muista tulee kasvamaan, ja turvan ja hyvinvoinnin tueksi tarvitsemme yhteisöllisyyttä.


                                      Kuva: Mervi Järvinen

Yhteisö-käsitteellä herätetään mielikuvia vuorovaikutuksesta, keskinäisestä huolenpidosta ja läheisyydestä. (Kurki, Nivala & Sipilä-Lähdekorpi 2006,156). Koulu rakennuksena on usein kolkko, mutta kouluyhteisön tulisi olla lämmin kasvuympäristö. Voimmekin miettiä, onko koulu automaattisesti yhteisö. Muodostuuko yhteisö ihmisistä, jotka ovat kokoontuneet samaan paikkaan tekemään samoja asioita? Sosiaalipedagogiikan näkökulmasta näin ei ole, vaan yhteisöllisyyteen vaaditaan vuorovaikutuksen kulttuuria, välittämistä sekä huolenpitoa. Yhteisön jäsenillä, tässä tapauksessa kaikilla kouluympäristössä toimivilla henkilöillä, tulisi myös olla yhteinen ymmärrys toimintansa tarkoituksesta.

Yhteisö muodostuu yksilöistä, joilla yhdessä on monia mahdollisuuksia ja monenlaista osaamista. Monet opettajat ovat tottuneet selviytymään luokkatilanteessa yksin, ja usein tuntuu siltä, että monet vain puurtavat omissa oloissaan. Opettajilla ei ole esimerkiksi tapana opettajanhuoneessa esitellä materiaalejaan, vaan olemme edelleenkin arkoja oman työmme suhteen. Pelkäämmekö kenties sitä, että materiaalimme päätyy arvioinnin kohteeksi? Ovathan opettajat arvioinnin ammattilaisia. Kuitenkin opettajan ammatillisuuden edellytys on yhteistyö sekä kollegoitten että kotien kanssa, ja yhteisökeskeinen opettajakulttuuri vaatii luottamusta, avunantoa sekä laaja-alaista vuorovaikutusta opettajien kesken (Husu &Jyrhämä 2006, 78). Lähtökohtana yhteisöllisyyden kehittymiselle voidaan siis pitää keskustelulle avointa ilmapiiriä. Erityisopettajan rooli työyhteisössä liittyy usein konsultointiin ja koordinointiin, joten hän on paljon tekemisissä muiden opettajien kanssa. Tätä kautta erityisopettaja voi pitää huolta siitä, että erityisopetus olisi koko koulun toimintaa.

                                      Kuva: Päivi Leppämäki

Ihminen ei voi yksin luoda yhteisöllisyyttä, joten kaikkea vastuuta emme voi asettaa erityisopettajan harteille. Maija-Leena Setälän mukaan terveessä ja toimivassa organisaatiossa kukin työntekijä tietää oman työnsä päämäärät ja on selvillä siitä, mitä työelämässä ja toimintaympäristössä on tapahtumassa (Setälä 2011, 27). Jotta työyhteisöä voi kehittää ja tarkastella kriittisesti, on jokaisen työntekijän otettava kantaa asioihin ja ryhdyttävä kehittämään omaa ja työyhteisönsä toimintaa.            

Yhteisöllisyyden kehittämisen tulisikin olla yhteinen päämäärä ja tavoite, ja opettajilla tulisi olla halu edetä hyvässä hengessä sitä kohti, unohtamatta reilun pelin sääntöjä.  Kuten emme voi valita opiskelijoita tai ryhmiä, emme voi valita kollegoitammekaan. Jokaisen kanssa voi kuitenkin pyrkiä toimivaan vuorovaikutukseen sekä läpinäkyvään toimintaan. Silloin voi ajatella ainakin itse toimivansa yhteisöllisyyttä edistävästi.


Lähteet:

Husu,J.&Jyrhämä, R.(toim.) 2006. Suoraa puhetta. Kollegiaalisesti opetuksesta ja kasvatuksesta. WS Bookwell Oy. Juva.
Setälä, Marja-Leena 2011.Organisaatioiden kehittämisen turbulenssi ja työnohjaus. Teoksessa Ranne K., Markkanen H. &Malo, T. Työnohjaus - ryhmien ja organisaatioiden kehittämisen välineenä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja.
Kurki, L., Nivala E. &Sipilä- Lähdekorpi, P. 2006. Sosiaalipedagoginen sosiaalityö koulussa. FINN LECTURA.
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2013. http:// vnk.fi/tulevaisuusselonteko. Viitattu 4.3.15.
 

Kirjoittajat: Mervi Järvinen, Päivi Leppämäki, Ella Nietola, Petteri Tikkanen Ei kommentteja:

Lähetä kommentti