5. maaliskuuta 2015

Ohjauksellisen opettajuuden haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Ammatillisen koulutuksen uudistetut tutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.8.2015. (OPH 2015 [viitattu 31.1.2015]). Tämän johdosta ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmatyö on parhaillaan käynnissä useissa toisen asteen opetusyksiköissä. Käynnissä olevien uudistusten myötä opettajan työ on yhä enemmän opiskelijoiden ohjaamista sisältävää. Uudet tutkintojen perusteet korostavat opiskelijan joustavia opintopolkuja, valinnaisuutta sekä opettajan näkökulmasta ohjauksellista opettajuutta. Mitä ohjauksellinen opettajuus sitten meidän mielestämme pitää sisällään ja millaisia haasteita ohjaukselliseen opettajuuteen sisältyy?

Ohjauksellinen opettajuus vaatii opettajalta joustavuutta ja kykyä vastata oppitunnilla vastaantuleviin erilaisiin tilanteisiin luovasti. Se vaatii epävarmuuden sietoa, heittäytymistä ja vahvaa substanssiosaamista. Ammatillisen koulutuksen liikkuminen kohti yksilöllisiä opinpolkuja, kohti osaamisen tunnustamista ja tunnistamista, luo opettajille tilanteen, jossa oppimistilanteessa on hyvin erilaisia tarpeita omaavia opiskelijoita. Tämä ohjaa mielestämme opettajien työtä kohti tiimiopettajuutta. Tiimiopettajuuden kautta opetustyön suunnitelmallisuus ja opiskelijoiden yksilölliset tarpeet voivat tulla entistä paremmin huomioiduksi.

Opiskelijan rooli ohjauksellisessa opettajuudessa on mielestämme aktiivinen ja sosiaalista vuorovaikutusta edellyttävä oppimisen muoto. Tämä seikka tulee esiin myös OPH:n laatimissa hyvän ohjauksen kriteereissä (OPH 2014, 5), jossa todetaan että opiskelija on ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva. Tämä vaatii epäilemättä opettajan vahvaa panosta sekä osin uudenlaisen kulttuurin ja asenteen omaksumista. Toisinaan tämän päivän opiskelijat näyttäytyvät toisen asteen ammatillisia opintoja aloittaessaan passiivisina tiedon vastaanottajina, joilta puuttuu usko tai tahto oman järjen käyttömahdollisuuksiin. Opiskelijoiden tahtotila täytyisi olla tavoitteellinen ja vastuullinen suhteessa omaan oppimiseen. Ohjauksellisen opettajuuden kompastuskiveksi voi muodostua opiskelijan sisäisen motivaation puute, minkä vuoksi ohjauksellinen opettajuus vaatii opettajalta myös motivaattorina ja innostajana olemista. Ohjauksellisessa opettajuudessa opettajan täytyy kiinnittää huomioita opiskelijan kykyyn arvioida omaa toimintaansa sekä omaa itseohjautuvuuttaan. Opiskelijalla itsellään on myös vastuu oppimisestaan. Opiskelijan täytyy itse arvioida omaa toimintaansa, eikä vain odottaa opettajan arviointia oppimisesta.

Opiskelijan näkökulmasta ohjauksellinen opettajuus vaatii opettajalta myös tietynlaista ihmistuntemusta, pelisilmää ja avointa kiinnostusta opiskelijan elämäntarinaa kohtaan. Ohjaavaa opettamista sen suunnittelua ja toteutusta, helpottaa opettajan tietoisuus opiskelijan eletystä elämästä ja koettujen asioiden vaikutuksesta tämän hetkiseen elämäntilanteeseen. Opiskelija ei tule koskaan “Tabula Rasana” ohjattavaksi, vaan koettu elämä vaikuttaa aina opintojen etenemiseen ja valmiiksi saattamiseen ammattiin valmistumisen myötä.

Ohjauksellisessa opettajuudessa on kyse myös opiskelijan tukemisesta ja kannustamisesta niin, että opiskelija luottaa omiin taitoihinsa ja kykyyn pärjätä tulevassa ammatissaan. Onnistumisen tunteiden merkitys opiskelijalle on tärkeää tulevan ammatti-identiteetin muotoutumisessa. Tämä luo myös omat haasteensa ohjaukselliselle opettajuudelle varsinkin silloin, kun opettajan ja opiskelijan käsitys oppimisesta ja osaamisesta eivät ole samansuuntaiset.

Työnantajan näkökulmasta ohjauksellinen opettajuus edellyttää mielestämme riittävien resurssíen luomista opiskelijan koko opintojen mittaisen riittävän ohjauksen mahdollistamiseen, ohjaavien opettajien jatkuvaan kouluttautumiseen ja tiimiopettajuuden tukemiseen. Koko ajan muuttuva työelämä edellyttää opettajilta jatkuvaa uusien asioiden omaksumista, muutosvalmiutta ja reflektiokykyä. Työntekijät tarvitsevat työnantajan aitoa ymmärrystä ja tukea, jotta ohjauksellinen opettajuus mahdollistuu.
Tekstin kirjoittajat: Susanna Haapasalmi, Elina Toivonen, Minna Koskenranta, Kristiina Raitanen ja Nina Palomäki Tampereen ammattikorkeakoulu TAOKK, SeKe14

LÄHTEET

OPH 2015. Opetushallituksen WWW-sivut. Saatavissa: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/ammatilliset_perustutkinnot/tutkinnon_perusteet_voimaan_010815

OPH 2014, Hyvän ohjauksen kriteerit. Opetushallituksen oppaita 2014. Saatavissa: http://www.oph.fi/download/158918_hyvan_ohjauksen_kriteerit.pdf

Pruuki, L. 2008. Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Edita: Helsinki.


1 kommentti:

  1. Hyvä avaus keskustelulle. Opettajien tiimiopettajuuden rinnalle voisi ajatella myös opiskelijoiden vertaisoppimisen tukemista entistä päättäväisemmin osallistavalla ryhmässä tapahtuvalla vertaispalautteeseen perustuvalla opiskelijoiden ryhmäyttämisellä ja sekä opettajat että opiskelijat kattavan oppimisyhteisön luomisella.
    Opettajien yksilöllisen ohjausosaamisen lisäksi tarvitaan organisaation tukea ja osaamista - siis oppilaitoksen työkulttuurin uudistamista ja kehittämistä.

    VastaaPoista